Evangelium

Jump to navigation Jump to search
1 KORINTHIERBREVET 15
1 Käre bröder, jag minner eder på Evangelium, som jag eder förkunnat hafver, hvilket I ock anammat hafven, i hvilko I ock stån; 
2 Genom hvilket I ock salige varden, huruledes jag eder det förkunnade, om I hafven det behållit; utan så är, att I förgäfves trott hafven. 
3 Ty jag hafver i förstone eder föregifvit, det jag ock undfått hafver, att Christus är döder för våra synder, efter Skrifterna; 
4 Och att han är begrafven; och att han uppstånden är på tredje dagen, efter Skrifterna.